Hvad koster el?

Læs mere om, hvad din samlede elpris består af, hvad nettarifferne er for en størrelse, og hvad de forskellige afgifter egentlig går til.

Er du kunde hos AURA El-handel, kan du logge ind i Mit AURA og finde din aktuelle elpris i din kontrakt:
Gå til Mit AURA Login

Markedsel

Markedsel er den strøm, du bruger, og som du køber hos en af landes elleverandører. Markedsel er prissat alt efter, hvilken elleverandør du køber din strøm hos.
Find elpriserne på www.elpris.dk
For alle priser gælder det, at du skal lægge prisen på markedsel oveni gældende tariffer og afgifter for at få den korrekte slutpris.
Læs også: Tips når du køber el

Abonnement til elleverandør

Abonnementet, som du betaler til din elleverandør - også kaldet elhandelsselskabet.
Abonnementet er en fast månedlig pris, som er uafhængig af dit forbrug og dækker omkostninger til bl.a. administration, afregning og fællesomkostninger.

Fordelingen i procent af de forskellige afgifter, skatter mv. for den samlede elpris. Bemærk procentfordelingen er baseret på gennemsnitstal og kan ikke overføres direkte på din egen elpris.

Abonnement til netselskab

Abonnementsbetaling til netselskabet dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger. Er der flere afregningsmålere på en installation, opkræves abonnementsbetaling pr. måler til dækning af de omkostninger, der er forbundet hermed.

Transport af el

Transport på det overliggende net - også kaldet elmotorvejen eller transmissionsnettet - opkræves på vegne af Energinet.dk og omfatter betaling for net (nettarif) og system (rådighedstarif).

Nettarif er betaling for brug af netselskabets net - kaldet distributionsnetet. Betalingen dækker bl.a. nettab og omkostninger til drift, vedligehold og anlæg af nettet.

Rådighedstarif er en betaling til at dække omkostningerne ved reservekapacitet og systemdrift m.v. Den går til at sikre, at du altid har tilstrækkelig strøm til rådighed. Alle der bruger elnettet betaler rådighedstarif.

Egenproducenter, dvs. alle med VE-anlæg, som fx solceller og hustandsmøller, har hidtil været fritaget for at betale rådighedstarif, men opkræves nu en betaling på lige fod med alle andre elforbrugere for at have elnettet til rådighed.
Læs mere om de nye regler for solcelleejere.

Offentlige forpligtelser 

PSO (Public Service Obligation) opkræves på vegne af Energinet.dk og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som er fastsat i elloven. Det omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændsels-beredskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet.

Egenproducenter, dvs. alle med VE-anlæg, som fx solceller og hustandsmøller, der anvender nettoafregning, skal kun afholde en del af de offentlige forpligtelser i forhold til deres køb fra nettet.

Afgifter

Der opkræves en afgift på vegne af den danske stat. Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.

Moms

Du betaler 25% moms til staten af alle posterne på elregningen. Det gælder både betaling til elleverandør, netselskab samt afgifterne til staten.

Fritagelse for afgifter

Virksomheder, der er registreret hos SKAT til afgiftsfri elkøb, opkræves ikke afgifter, da den ikke-refusionsberettigede del af afgifterne afregnes direkte med SKAT. For at blive godkendt hos SKAT skal virksomhedens årlige elforbrug være på mere end 100.000 kWh inden for samme lokalitet, og den refusionsberettigede del af afgifterne skal være på mindst 90%.  
Læs mere på SKATs hjemmeside

Elvarme

Hvis din helårsbolig er opvarmet med el, kan du få reduceret elafgift. Elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i Elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, hvis boligenheden er registreret i BBR-registret som elopvarmet helårsbolig.
Læs mere om reduceret elafgift til elvarme på SKATs hjemmeside

En ny afgørelse fra SKAT gør det desuden fordelagtigt at være elvarmekunde, hvis du har solceller. Dit solcelleanlæg skal enten være tilsluttet som et årsbaseret eller timebaseret nettoafregning.
Læs mere om reduceret elvarmeafgift for solcelleejere

Vidste du at...

...elpriserne kun dækker den rene strøm.

For at få din samlede elpris, skal du tilføje tariffer, PSO, afgifter og abonnement, som vi viderefakturerer fra dit Netselskab uden fortjeneste.

Undgå at blive snydt af telefonsælgere

Hør Kenneth fra AURA El-handel give 5 gode tips, så du  undgår at blive snydt af en telefonsælger.

Mange oplever at blive kontaktet af telefonsælger, der ikke oplyser, hvor de ringer fra eller som påstår, at de ringer fra en såkaldt underafdeling af AURA Energi med et godt tilbud fra AURA, og så ender kunden med at skifte el-leverandør - uden at vide det.