Netneutralitet

I EU er der vedtaget en forordning om netneutralitet, der skal sikre, at forbrugerne har adgang til et frit og åbent internet. I Danmark er det Energistyrelsen, der fører tilsyn med, at internetudbyderne overholder EU-reglerne om netneutralitet.


Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken.

EU-reglerne betyder bl.a., at:

• Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
• Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.
• Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
• Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier.

Formålet med forordning er at indføre fælles regler for at sikre lige og ikke diskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder. Forordningen sigter mod at beskytte slutbrugerne, samtidig med at den sikrer, at internetøkosystemet forsat kan fungere som en drivkraft for innovation. Reformer på roamingområdet bør give slutbrugerne tillid til at forblive opkoblede, når de rejser inden for EU, og bør efterhånden føre til ensrettede priser og andre vilkår i Unionen.
Foranstaltningerne i forordning respekterer princippet om teknologineutralitet, hvilket vil sige, at de hverken påtvinger eller diskriminerer til fordel for anvendelse af en bestemt type teknologi.
Du kan læse mere om Neutralitetsforordningen på Energistyrelsesens hjemmeside

Klageadgang som kunde

Hvis man som kunde mener, at ens internetudbyder handler i strid med reglerne, skal man i første omgang rette henvendelse til udbyderen. Internetudbyderne er i henhold til EU-reglerne forpligtede til at behandle sådanne klager.
Hvis man som kunde er uenig med sin udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af den aftale man har indgået med udbyderen, kan man klage til Teleankenævnet. Klagen kan fx dreje sig udbyderens ulige behandling af internettrafikken eller udbyderens begrænsning af ens ret til at anvende terminaludstyr efter eget valg.
Man skal dog først have klaget forgæves skriftligt til sit teleselskab, før man kan klage til Teleankenævnet.
Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at man kan gøre sit krav op i penge. Man kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi man føler sig dårligt behandlet af sit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.
Se mere på Teleankenævnets hjemmeside.

 

Gennemsigtighedsforanstaltninger for at sikre adgang til det åbne internet for AURA

Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og åbent internet, såkaldt netneutralitet.
Nedenfor kan du se en nærmere beskrivelse af hvorledes AURA lever op til de konkrete bestemmelser i forordningens artikel 4, stk. 1 litra a) – e) som beskriver kravene til oplysninger der skal stilles til rådighed for slutbrugere.

a) oplysninger om, hvordan trafikstyringsforanstaltninger, der anvendes af den pågældende udbyder, kan påvirke kvaliteten af internetadgangstjenesterne, slutbrugeres privatliv og beskyttelsen af deres personoplysninger
AURA prioriterer trafikken i fibernettet efter trafiktype for at sikre bedst mulig brugeroplevelse hvis der skulle opstå fysiske og/eller logiske fejl i netværket.
Prioriteringen er opdelt i:
• Voice (tale)
• Video (billede og lyd)
• Andet
Trafik til tale og flowvideo, f.eks. telefoni og streaming af liveudsendelser, anses for tidskritisk for at sikre en god brugeroplevelse, hvorfor denne trafik prioriteres over f.eks. video on demand og websurfing, som ikke er lige så følsom overfor ophobning af trafik i netværket.
Eks.: Ved fejlsituationer i nettet hvor links eller udstyr går ned, kan der opstå situationer hvor trafikken ikke har 2 veje, men den samlede trafik kun kan passere én vej. Indtil fejlen er udbedret, kan der derfor opstå nedsat fremkommelighed hvor den fulde hastighed ikke kan opnås. I denne situation er tidskritisk trafik såsom telefoni og streaming af liveudsendelser prioriteret og kan derfor påvirke internetoplevelsen.
Herudover foretages foranstaltninger til bekæmpelse af DDOS og hackerangreb, idet der dog ikke heri ligger en garanti for at dette ikke kan forekomme og have indflydelse på slutbrugerens anvendelse af tjenesten.


b) en klar og forståelig forklaring på, hvordan mængdebegrænsning, hastighed og andre tjenestekvalitetsparametre i praksis kan påvirke internetadgangstjenester, og navnlig forbruget af indhold, applikationer og tjenester
AURA leverer internetadgang via faste fiberforbindelser og operer ikke med begrænsninger i datamængder, og garanterer de hastigheder der markedsføres. Dette dog med undtagelse af Waoo Fiber Full 1000/1000 som er garanteret en hastighed på 900 Mbit/s up-load og 900 Mbit/s down-load.
I tillæg til internetadgang, udbyder AURA TV og Telefoni som leveres over fiberforbindelsen.
Disse tjenester påvirker ikke den garanterede internethastighed idet AURA allokerer kapacitet og dimensionerer netværket med ekstra kapacitet til at håndtere disse tjenester marginale ekstra forbrug af kapacitet.
Undtagelser herfor er dog ved fejlsituationer eller andre uforudsete hændelser, eksempelvis som nævnt under punkt a), idet trafikken prioriteres i nettet efter de forskellige tjenester, så brugeroplevelsen sikres for de der tjenester stiller særlige krav til trafikstyring.
Telefoni defineres således som Trafikklasse ”EF” (Expedited Forwarding), og kræver sikkerhed for lav forsinkelse og sikring af levering af data (tale) i samme struktur som den er afsendt. TV defineres som Trafikklasse ”AF” (Assured Forwarding), og kræver sikkerhed for levering af data uden udfald.

c) en klar og forståelig forklaring på, hvordan eventuelle tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, som indgår i slutbrugerens abonnement, i praksis kan påvirke de internetadgangstjenester, der leveres til den pågældende slutbruger
Et Waoo fiberabonnement via AURA kan indeholde streamingtjenester. Anvendelsen af disse tjenester vil ligesom anden video on demand og streaming påvirke internetadgangen for andre samtidige brugere.
Waoo fiber Extra og Waoo Fiber Full indeholder begge Smart WiFi udstyr som kan anvendes for trådløs adgang til internettet i hjemmet. Anvendelsen af dette vil, ligesom andet udstyr koblet på fiberboksen, reducere den oplevede hastighed på internettjenesten idet den garanterede hastighed er målt direkte på fiberboksen.
Som nævnt ovenfor, tilbyder AURA TV og Telefoni på Internettjenesten. Disse tjenester påvirker ikke den garanterede båndbredde til internet, idet der allokeres ekstra kapacitet til disse tjenester. Anvendes TV som såkaldt unicast, eksempelvis via en app på dit TV, vil dette dog have samme påvirkning på internetadgangen som anden video on demand og streaming.

d) en klar og forståelig forklaring af den minimale, den normalt tilgængelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår faste net, eller af den anslåede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for så vidt angår mobilnet, og hvordan betydelige afvigelser fra de respektive annoncerede up- og downloadhastigheder kan påvirke udøvelsen af slutbrugernes rettigheder som fastsat i artikel 3, stk. 1
AUAR leverer internetadgang via faste fiberforbindelser og operer ikke med begrænsninger i datamængder og garanterer de hastigheder der markedsføres, dog med undtagelse af Waoo Fiber Full 1000/1000 som er garanteret en hastighed på 900 Mbit/s up-load og 900 Mbit/s down-load.
Yderligere begrænsninger er nævnt under punkt c)

e) en klar og forståelig forklaring om de afhjælpende foranstaltninger, der står til rådighed for forbrugeren i overensstemmelse med national ret i tilfælde af vedvarende eller regelmæssigt forekommende uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i henhold til litra a)-d).
Jf. Abonnementsvilkår for Internettjenesten punkt 4.3 gælder, at oplysning om AURAs til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder også så vidt muligt leveringstider, kan fås ved henvendelse til AURA.
Abonnementsvilkårenes punkt 11 beskriver hvilke afhjælpende foranstaltninger der står til rådighed for forbrugeren såfremt AURA misligholder sit ansvar for fejlretning, er skyld i, at de bestilte tjenester ikke leveres i overensstemmelse med de aftalte leveringstider eller der opstår fejl i de leverede tjenester. Se abonnementsvilkår. 

 

Senest opdateret 17. maj 2021.

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik

Personoplysninger når du er Fiberkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

Læs vores privatlivspolitik

Personoplysninger når du er Elkunde

Hvordan vi behandler dine personoplysninger og rettigheder

 

Læs vores vilkår og betingelser