Sådan får du mere værdi ud af det lovpligtige energisyn

2. maj 2019

Af Energirådgiver Michael Olsen, AURA Rådgivning

Er det snart tid til, at din virksomhed skal have foretaget energisynet, der blev udarbejdet i forbindelse med det indførte lovkrav om obligatorisk energisyn i store virksomheder tilbage i december 2015?

Eller arbejder du på anden vis systematisk med at energioptimere virksomhedens energiøkonomi - eksempelvis gennem energi- eller miljøledelse?

Få overblik over mulighederne for energioptimering i din virksomhed

Hvis det er første gang, din virksomhed skal foretage et energisyn, kan det være et stort og vanskeligt projekt at gennemføre tilfredsstillende.

Siden 2015 har vi hos AURA Rådgivning samarbejdet med 32 forskellige virksomheder, som alle har fået udarbejdet et energisyn eller på anden vis opfyldt kravet om energisyn. Her vil vi gerne dele lidt ud af vores erfaringer, så du er godt klædt på til opgaven.

Disse virksomheder er underlagt energisyn

I oktober 2012 blev EU´s energieffektivitetsdirektiv vedtaget, hvori de overordnede rammer og mål blev defineret med henblik på at opnå en energieffektivisering i hele EU på 20% inden 2020 set i forhold til 2007. Ét af tiltagene for at opnå dette mål er, at store virksomheder i medlemslandene skal udføre energiaudits/energisyn, hvor deres energiforbrug skal analyseres og besparelsesmuligheder synliggøres.

Det har udmøntet sig i den danske bekendtgørelse nr. 1382 af 29/11/2018 omhandlende retningslinjerne for at imødekomme EU´s krav om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Heraf fremgår det, at alle store virksomheder senest den 5. december 2015 skulle foretage et energisyn, som derefter skal foretages minimum hvert fjerde år beregnet fra datoen for det foregående energisyn.

Din virksomhed kategoriseres som værende stor, hvis den globalt har mere end 250 ansatte, har en omsætning på mere end 370 mio. kroner eller en balance på mere end 320 mio. kroner. Dertil skal det årlige energiforbrug være på mere end 1.000.000 kWh i Danmark, for at din virksomhed er omfattet af lovkravet.

Definition på et energisyn

Definitionen på et energisyn er: ”En systematisk fremgangsmåde, der har til formål at indsamle tilstrækkelig viden om den eksisterende energiforbrugsprofil for en bygning eller gruppe af bygninger, en industri- og handelsvirksomheds drift eller anlæg, eller en privat eller offentlig tjeneste, for at identificere og kvantificere omkostningseffektive energisparemuligheder og aflægge rapport herom”.

I praksis betyder det en gennemgang af virksomhedens energiforbrug til bygninger, procesanlæg og transport, som giver det nødvendige overblik over de samlede energiforhold, hvilket gør det muligt at synliggøre rentable energibesparelser.

Sådan opfylder du kravet om energisyn

Der er forskellige måder, du kan opfylde kravet om energisyn. Her er de tre mest gængse oplistet:

1. Energisyn efter standarden DS/EN 16247

Energisynet skal udføres hvert fjerde år og omfatte en detaljeret gennemgang og analyse af minimum 90% af virksomhedens totale energiforbrug. Potentielle besparelsesmuligheder skal kvalificeres, så der opnås et overblik over deres rentabilitet. Der er ikke krav om, at synliggjorte besparelsesmuligheder skal gennemføres.

2. Certificeret energiledelse efter standarden ISO 50001

Virksomheden benytter og vedligeholder et energiledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 50001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder.

Energiledelsessystemet indebærer overordnet, at der udarbejdes en energipolitik, som udstikker den overordnede ramme og retning for virksomhedens arbejde med energi.

Derudover skal din virksomhed:

 • Kortlægge virksomhedens energiforbrug
 • Definere og prioritere mål og handlingsplaner
 • Fastlægge energinøgletal
 • Etablere energiovervågning
 • Fastlægge retningslinjer, som sikrer, at fremtidige indkøb er energirigtige, og at fremtidige projekteringer er energivenlige
 • Etablere en proces til opfølgning og evaluering af aktiviteterne på energiområdet.

3. Certificeret miljøledelse efter standarden ISO 14001

Virksomheden benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder. Miljøledelsessystemet skal suppleres med en energigennemgang, der som minimum svarer til den i energiledelsessystemet ISO 50001.

Energisyn i Danmark

Ifølge nøgletal fra Energistyrelsen er der ultimo 2018 lavet knap 838 indberetninger fordelt som:

 • 645 stk. energisynsrapporter
 • 65 stk. energiledelse, ISO 50001
 • 125 stk. miljøledelse, ISO 14001
 • 3 stk. øvrige

Det er altså langt størstedelen af virksomhederne, der har valgt løsningen med at gennemføre et energisyn hvert 4. år, hvilket primært skyldes at det er en afgrænset opgave, som kræver et begrænset omfang af interne personalemæssige ressourcer, hvor energiledelse og miljøledelse er en løbende proces, der involverer flere dele af organisationen og stiller krav til, at der løbende følges op og tages stilling til energimæssige spørgsmål i den daglige drift.

Uanset om den ene eller anden metode vælges, vil du opnå et godt overblik over den nuværende energiøkonomi og de optimeringsmuligheder, der foreligger. Udover at opfylde lovgivningen opnås der således et værdifuldt overblik over, hvordan du kan reducere energiomkostningerne, forbedre konkurrenceevnen og mindske CO2-aftrykket.

Overvejelser inden et energisyn

Inden du skal i gang med udarbejdelsen af et energisyn, bør du tage stilling til, om det udelukkende skal gennemføres for at overholde lovgivningen, eller om det også skal være et værdifuldt stykke værktøj til brug for løbende at optimere virksomhedens drift.

Selvom der via standarderne stilles en række krav til, hvad et energisyn skal indeholde, har den enkelte virksomhed stadig stor indflydelse på energisynets kvalitet, da det bl.a. afhænger af datagrundlaget for udarbejdelse af energisynet, herunder hvor mange ressourcer virksomheden vælger at kaste i projektet i form af intern tid for udvalgte nøglemedarbejdere med viden omkring virksomhedens energiforbrug og timer til eksperter, som opfylder de kvalifikationer og krav, der stilles til personer, som udarbejder energisyn.

Langt de fleste virksomheder køber sig til de nødvendige kvalifikationer hos eksterne rådgivningsvirksomheder. Vælger du samme løsning, er det vigtigt, at konsulenten er godkendt i Registreringsordningen for Energisynskonsulenter og dermed kan foretage energisyn i alle typer af virksomheder, eller at konsulenten er certificeret energimærkningskonsulent godkendt til energimærkning af flerfamiliehuse og dermed kan foretage energisyn i virksomheder inden for handel og service.

Fordelen ved at anvende eksterne konsulenter er, at der tilføres ny viden og erfaringer fra andre virksomheder, som kombineret med din egen viden sikrer, at energisynet får en høj kvalitet og kan bruges i den fremtidige budgetlægning m.m.

Få hjælp til det lovpligtige energisyn i din virksomhed

Case: Stryhns A/S

Stryhns A/S er i dag et mærkevarehus for mærkerne Stryhn´s Leverpostej, Graasten Salater, K-Salat, Jensens Køkken og Langelænder Pølser. Virksomheden omsatte i 2017 for 695 mio. kr. inden for dagligvare- og foodservice-sektoren og har ca. 400 medarbejdere fordelt på fem lokationer i Danmark. Virksomheden er således omfattet af det lovpligtige energisyn.

Virksomheden har i mange år arbejdet målrettet med tiltag inden for bæredygtighed, hvor der er fokus på bl.a. genanvendelse af affald, reduktion af råvare-, færdigvare- og madvarespild, minimering af vandforbrug og forbedring af energinøgletal.

Derfor gav det god mening at få udarbejdet et energisyn, hvor en gennemgang af de energiforbrugende anlæg mundede ud i en kortlægning af virksomhedens forbrugsenergi samt synliggørelse af mulighederne for at reducere energiforbruget.

Nøgletal for energisynet

 • Kortlagt energiforbrug: 22.000.000 kWh
 • Mulige besparelsestiltag: 3.700.000 kWh
 • Gennemsnitlig tilbagebetalingstid: 3 år

Siden udarbejdelsen af energisynet er der blevet realiseret besparelser på mere end 1.000.000 kWh, og flere projekter er under gennemførelse.

Stort besparelsespotentiale

Ud af de 32 virksomheder, som vi har hjulpet med at opfylde lovkravet om energisyn siden 2015, har de 25 været i form af udarbejdelsen af et energisyn, som skal udføres hvert 4. år. 

En gennemgang og analyse af virksomhedernes samlede energiforbrug på ca. 1.700.000 MWh viste et årligt besparelsespotentiale på op til 60%. I gennemsnit kunne der spares ca. 18,4% svarende til 74 mio. kr. årligt, når der fokuseres på besparelsestiltag, som imødekommer virksomhedernes krav til tilbagebetalingstid.

Besparelserne er fundet inden for lang række forskellige teknologier, som typisk afhænger af virksomhedstype og størrelse. Hos fremstillingsvirksomheder findes besparelsespotentialerne typisk på procesanlæg og de perifere anlæg såsom trykluft-, køle-, ventilations- og belysningsanlæg, hvor det hos kontor-, handel- og service virksomheder oftest er på belysnings- og ventilationsanlæg.

Identificér jeres besparelsespotentialer

For at finde frem til hvor det giver bedst mening at fokusere din indsats, kan det være en fordel at se nærmere på rentable besparelsespotentialer inden for de enkelte teknologier/slutanvendelse. Her kan følgende eksempler oplistes:

Procesanlæg

 • Udnyttelse af overskudsvarme
 • Mindske varmetab til omgivelserne
 • Forbedret kedelvirkningsgrad
 • Konvertering til alternative brændsler og opvarmningsform
 • Forbedring af forbrændingsvirkningsgrad

Trykluft

 • Reduktion af trykniveau til aktuelt behov
 • Substitution af trykluft
 • Udskiftning af trykluftkompressor
 • Reduktion af tab i rørsystem
 • Ændring af kompressorstyring
 • Tilpasning af tryklufttørring til behov
 • Systematisk og energibevidst vedligehold af trykluftanlæg
 • Varmegenvinding
 • Optimering af kompressorernes indsugningstemperatur

Køleanlæg

 • Reduktion af kuldetab til omgivelser
 • Varmegenvinding
 • Forbedret styring af fordamper- og kondenseringstemperatur
 • Reduktion af tab ved afrimning
 • Ændring af kompressorstyring
 • Optimering af luftstrømning omkring produkter
 • Udskiftning til energieffektive motorer på fordampere og kondensatorer

Ventilationsanlæg

 • Forbedret varmegenvinding
 • Nye ventilatorer med forbedret virkningsgrad
 • Konvertering af opvarmningsform
 • Tilpasning af luftmængde til aktuelt behov

Belysningsanlæg

 • Udskiftning af eksisterende anlæg til LED-teknologi
 • Styring af driftstid og lysniveau til aktuelt behov

Ovenstående skal blot ses som eksempler på områder, og ikke som en udtømmende liste for, hvor der er gode muligheder for at optimere på energiforbruget.

De kan bruges som inspiration til at koncentrere din arbejdssats om de energiforbrugende anlæg, hvor der er størst sandsynlighed for at finde rentable besparelser.

Derved sikrer du, at energisynet - ud over at imødekomme lovkravet - også tilfører bundlinjeværdi til virksomheden, som står mål med omkostningerne forbundet med et energisyn.

Få hjælp til det lovpligtige energisyn i din virksomhed

Afstem jeres interne ressourcer

Inden du går i gang, er det vigtigt at afstemme, hvor ambitionsniveauet ligger og hvor mange ressourcer, der skal bruges internt.

Det er vores erfaring, at den enkelte virksomheds tilgang til opgaven er af overordentlig stor betydning, da resultatet hænger uløseligt sammen med de tilførte ressourcer i form af intern tid fra nøglemedarbejdere med indsigt i den daglige drift og ekstern tid fra eksperter, som har den fornødne erfaring inden for arbejdet med at konkretisere potentielle energibesparelser samt tilgængeligheden af relevante virksomhedsdata.

Vi håber, at denne korte gennemgang giver dig nyttige input til at gennemføre det lovpligtige energisyn, uanset om du har prøvet det før, eller om det er første gang, du skal gennemføre det.

Hvis du mangler hjælp til at komme godt fra start, føre nye tanker og ideer ud i livet eller kvalificeret rådgivning til en konkret problemstilling, vil vi naturligvis rigtig gerne hjælpe dig videre.

Vi er ikke længere væk end en telefonopringning eller en mail. Kontakt os helt uforpligtende på:

Michael Olsen
Energisynskonsulent
Tlf. 51 17 61 77
Mail: mo@aura.dk

AURA Rådgivning
Tlf. 87 92 55 88
Mail: raadgivning@aura.dk

Fakta om AURA Rådgivning

AURA Rådgivning tilbyder gennem faglig rådgivning og sparring at hjælpe de energiansvarlige til enkelt og effektivt at optimere virksomhedens energiøkonomi. AURA Rådgivning har 11 energirådgivere og er fysisk placeret i Galten nær Aarhus. Ud over vores rådgivnings- og konsulentydelser, deltager vi i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter for at besidde den nyeste viden og knowhow på energiområdet.

Vi samarbejder i dag med større erhvervskunder inden for industri, handels- og servicefagene samt større bygningsejere herunder boligforeninger og kommuner.

Kontakt os helt uforpligtende på:

Tlf.: 87 92 55 88

E-mail: raadgivning@aura.dk

Adresse: Smedeskovvej 55,
8464 Galten

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*