Energiansvarlig: Det betyder den nye energiaftale for din virksomhed

29. oktober 2018

Hvad kommer den nye energiaftale til at betyde for din virksomhed? Hvilke punkter i aftalen bør du især holde øje med?

Som mange andre energiansvarlige har du sikkert travlt og måske ikke haft mulighed for at nærstudere den nye energiaftale. Her får du de vigtigste punkter opsummeret.

Med den nye energiaftale er regeringen sammen med de øvrige partier i Folketinget blevet enige om en række ændringer, der skal bringe Danmark frem mod målsætningen om, at VE-andelen skal være 55 % i 2030. Samtidig opnår Danmark med aftalen en VE-andel i elforbruget på over 100 pct. Med planer om opførelse af tre nye havvindmølleparker bliver strøm og elvarme markant grønnere.

Kort opsummeret indeholder energiaftalen en række initiativer med følgende overskrifter.

  • Havvind i verdensklasse
  • Vedvarende energi på markedsvilkår
  • Lempelser af afgifter på el og omlægning af overskudsvarme
  • Målrettet energispareindsats
  • Modernisering af varmesektoren og håndtering af grundbeløbets ophør
  • Styrket energi- og klimaforskning
  • Danmark i front på eksport af grønne energiløsninger
  • Et smart og fleksibelt energisystem
  • Pulje til grøn transport
  • Reserve til yderligere VE fra 2025.

Læs mere om den nye energiaftale på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside


Den nye energiaftale har stor fokus op på at øge incitamenter til at omlægge det private energiforbrug, men der er også en række elementer, der er værd at notere sig for dig som energiansvarlig i en virksomhed eller offentlig institution.

Den indeholder ikke så mange kontante her-og-nu besparelser, men der er andre elementer i aftalen, som kan vise sig værdifulde på den lange bane. Energiaftalen giver jer som virksomhed en række muligheder.

Har I brug for et kontrolleret overblik over jeres energiforbrug? 

Ny energispareindsats

Den nuværende energispareordning ophører med udgangen af 2020 og bliver erstattet af en ny markedsbaseret tilskudspulje for årene 2021-2024. De besparelser, puljen skal rettes imod, er besparelser inden for procesenergi i industri- og serviceerhverv og energiforbrug i bygninger. Der er afsat et årligt loft på 500 mio. kroner, hvoraf 200 mio. kroner målrettes energibesparelser i bygninger.

Vi forventer, at den samlede pulje bliver uddelt i mindre puljer, ligesom det tyder på, at de virksomheder, der realiserer energibesparelser i henhold til de nye retningslinjer, kan søge om energitilskud i lighed med den nuværende ordning.

Det forventes også, at energibesparelserne skal opgøres på baggrund af levetidsbesparelser frem for 1. års besparelsen, som vi kender i dag.

Få overblik over mulighederne for energioptimering i din virksomhed

Reducering af afgiften på elvarme

Det er ikke relevant for størstedelen af danske virksomheder, men det er trods alt et afgørende element i den nye energiaftale, at der sker en harmonisering af afgifterne. Afgiften på elvarme reduceres fra 30,7 øre/kWh til 15,5 øre/kWh fra 2021. Det er et fald på ca. 50% og betyder, at det nu er langt mere attraktivt at anvende varmepumper til opvarmning. Det er positivt i forhold til at fremme elektrificeringen af det danske samfund.

Fokus på udnyttelse af overskudsvarme

Mange større virksomheder har allerede fået øjnene op for, at de kan genbruge eller sælge deres overskudsvarme tilbage til fjernvarmenettet, men potentialet er større.

Med afskaffelse af PSO-afgiften og en varig lempelse af elvarmeafgiften til ca. 15 øre/kWh fremmes overskudsvarme i forhold til i dag. Derudover afsættes der 100 mio. kroner årligt fra 2020 til omlægning af reglerne for overskudsvarme, som vil fremme udnyttelsen af overskudsvarme.

De nye regler vil gøre det endnu mere fordelagtigt at genbruge eller sælge overskudsvarme i fremtiden, så det vil være en god ide at være på forkant med dette.

Reduktion af afgifter

Visse liberale erhverv som eksempelvis advokater, arkitekter og rådgivende ingeniører, har hidtil skulle betale den fulde elafgift på i dag 91,4 øre/kWh, men er du i denne branche er der godt nyt. De liberale erhverv sidestilles med andre virksomheder og opnår en sænkelse til 0,4 øre/kWh.

Selv for et mindre advokatkontor eller arkitektfirma vil det have en mærkbar effekt på elregningen, men frem for blot at lade besparelsen indgå i det samlede regnskab, anbefaler vi, at du investerer dem tilbage i virksomheden i form af energiforbedringer. Se det som en mulighed for delvist at få finansieret en udskiftning til eksempelvis energirigtig belysning, forbedret ventilation og komfort eller lavenergivinduer. Det kan nemt ende med at være en langt bedre investering end blot at tage imod afgiftsnedsættelsen.

Når den tidligere aftale om afskaffelse af PSO-afgiften medtages, betyder det, at elprisen for visse liberale erhverv næsten halveres.

På den lange bane

Forskning, udvikling og demonstration af nye grønne løsninger skaber grundlag for vækst og arbejdspladser i energisektoren i hele landet og eksport af dansk energiteknologi, men det skaber også ny viden, nye forretningsmodeller og metoder til at hjælpe danske virksomheder med at reducere energiforbruget.

I 2020 afsættes der 580 mio. kroner, og det ønskes efterfølgende øget til 1 mia. kroner.
Det er positivt, at der ønskes afsat flere midler, fordi det betyder en kontinuerlig og langsigtet indsats på forsknings- og udviklingsområdet.

Vi håber, at denne korte gennemgang giver dig nyttige input til dit videre arbejde med at optimere din virksomheds energiøkonomi.

Hvis du vil have hjælp til at føre nye tanker og ideer ud i livet eller måske kunne tænke dig at få kvalificeret rådgivning til en konkret problemstilling, så vil vi rigtig gerne hjælpe dig.
Vi er ikke længere væk end en telefonopringning eller en mail.

Hent prinvenlig version: Det betyder den nye energiaftale for din virksomhed

 

Om AURA Rådgivning

AURA Rådgivning tilbyder gennem faglig rådgivning og sparring at hjælpe den energiansvarlige til enkelt og effektivt at optimere virksomhedens energiøkonomi. AURA Rådgivning har 11 energirådgivere og er fysisk placeret i Viby nær Aarhus. Ud over vores rådgivnings- og konsulentydelser deltager vi i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter for at besidde den nyeste viden og knowhow på energiområdet.

Vi samarbejder i dag med større erhvervskunder inden for industri, handels- og servicefagene samt større bygningsejere herunder boligforeninger og kommuner.

Kontakt os helt uforpligtende på:

Tlf.: 87 92 55 88

E-mail: raadgivning@aura.dk

Adresse: Smedeskovvej 55,
8464 Galten

FAKTA:

Vores erfaring er, at længerevarende samarbejder med den energiansvarlige er medvirkende til en fokuseret og vedholdende indsats. Samarbejdet betyder derfor, at energispareprojekterne gennemføres i det rette tempo for virksomheden og i den rigtige rækkefølge, samt at virksomheden får tilbudt et tilskud til den energibesparelse, der opnås.

FAKTA:

Vores erfaring er, at de virksomheder vi samarbejder med har stor værdi i at være med i et eller flere af de forsknings- og udviklingsprojekter, som vi deltager i. Den viden og de erfaringer, som viderebringes til virksomhederne er af stor gavn for den enkelte virksomhed og samfundet generelt.

Læs mere om vores forsknings- og udviklingsprojekter

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*