Hvad består elprisen af?

Læs mere om, hvad den samlede elpris består af.

Er I kunde hos AURA El-handel, kan I logge ind i Mit AURA og finde jeres aktuelle el-pris i jeres kontrakt:
Gå til Mit AURA Login

Abonnement leverandør

Abonnementet er en fast pris, som er uafhængig af forbrug og dækker omkostninger til aflæsning, afregning og fællesomkostninger.

Markedsel

Markedsel købes hos en af landes elleverandører. Markedsel er prissat alt efter, hvilken elleverandør I køber jeres el hos.
Find elpriserne på www.elpris.dk
For alle elpriser hos AURA El-handel gælder, at der overi prisen på markedsel skal lægges tariffer, afgifter og PSO for at få den korrekte slutpris.

Abonnement netselskab

Abonnementsbetaling dækker omkostninger til måling, afregning, aflæsning og fællesomkostninger. Er der flere afregningsmålere på en installation, opkræves abonnementsbetaling pr. måler til dækning af de omkostninger, der er forbundet hermed.

Transport af el

Transport på overliggende net - også kaldet elmotorvejen eller transmissionsnet - opkræves på vegne af Energinet.dk og omfatter betaling for net (nettarif) og system (rådighedstarif).

Find de aktuelle tariffer på Energinet.dk

Offentlige forpligtelser 

PSO (Public Service Obligation) opkræves på vegne af Energinet.dk og dækker omkostninger ved offentlige forpligtelser, som er fastsat i elloven. Det omfatter omkostninger til bl.a. forskning og udredning af miljøvenlig elproduktion, omlægning af tilskud til vindmølleproduceret el, brændsels-beredskabslagre, drift af Sikkerhedsstyrelsen samt en del af omkostningerne til Energitilsynet.

Afgifter

Der opkræves en afgift på vegne af den danske stat. Elafgiften er en statsafgift, der pålægges som et beløb pr. forbrugt kWh.

Fritagelse for afgifter

Virksomheder, som er registreret hos SKAT til afgiftsfri elkøb, opkræves ikke afgifter, da den ikke-refusionsberettigede del af afgifterne afregnes direkte med SKAT. For at blive godkendt hos SKAT skal virksomhedens årlige elforbrug være mere end 100.000 kWh inden for samme lokalitet, og den refusionsberettigede del af afgifterne skal være på mindst 90%.  
Læs mere på SKATs hjemmeside

Undgå at blive snydt af telefonsælgere

Hør Kenneth fra AURA El-handel give 5 gode tips, så du  undgår at blive snydt af en telefonsælger.

Mange oplever at blive kontaktet af telefonsælger, der ikke oplyser, hvor de ringer fra eller som påstår, at de ringer fra en såkaldt underafdeling af AURA Energi med et godt tilbud fra AURA, og så ender kunden med at skifte el-leverandør - uden at vide det.