Privatlivspolitik for AURA El-handel

Dataansvarlig er:
AURA El-handel A/S
CVR: 25567714
Smedeskovvej 55
8464 Galten
(herefter blot ”AURA”)

Formål med politikken

Denne orientering omhandler de behandlingen af de personoplysninger, som AURA behandler i forbindelse med levering af sine ydelser til dig (herefter ”kunden”).

Personoplysninger

AURA indsamler og behandler personoplysninger om kunden samt eventuelle øvrige brugere i husstanden i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. AURA behandler oplysninger om kunden (CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eventuel kreditvurdering) samt aftagenummer, forbrugs- og regningsdata.

Behandlingens formål, retsgrundlag og eventuelle videregivelse

AURA behandler endvidere kundes tilkendegivelser og delte data på AURA’s offentlige tilgængelige sociale platforme. Opbevaringen og behandlingen af sådanne data sker endvidere i henhold til platformleverandørens privatlivspolitik.

AURA indsamler og behandler således personoplysninger med det formål, at kunne levere de aftalte produkter, foretage korrekt fakturering af kundens forbrug, tilmelding til Nem-Konto, yde service og vejledning til kunden og markedsføringsmformål.

AURA indsamler og behandler personoplysninger; for at kunne opfylde aftalen, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1: at for kunne overholde en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. ; i AURA’s legitime interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1., litra f), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 med det formål, at kunne informere, yde service og vejledning om relevante produkter og tjenester samt udvikle og forbedre disse.

Undladelsen af behandling af personoplysninger kan forhindre opfyldelse af en retlig forpligtelse som AURA er underlagt. En undladelse af behandling af personoplysninger kan således betyde, at AURA ikke kan levere produkter og tjenester til kunden. Vi er forpligtet til at behandle dit CPR-nummer i forbindelse med indgåelse, løbende behandling og ajourføring af dit kundeforhold hos os. Lovgrundlaget for behandling af dit CPR-nummer er således, at det er nødvendigt for at kunne overholdes vores retlige forpligtelser efter elforsyningsloven, jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1.

I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og behandler AURA oplysninger om den kunde, hvis elforsyning afbrydes eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger om:

 1. forhold, der indebærer at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske, f.eks. pga. forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, eller
 2. forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for AURA’s ansatte eller for personer, der varetager AURA’s interesser, f.eks. kundens adfærd, eller
 3. øvrige forhold på kundens ejendom af relevans for afbrydelse.

Oplysningerne registreres og behandles til brug for gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle fremtidige afbrydelsessager. Oplysningerne anvendes i kontakten med kunden. AURA videregiver oplysninger til netselskabet i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem elleverandøren og netselskabet, fx om grunden til, at afbrydelse af elforsyningen umiddelbart ikke kan ske.

Kunden kan give samtykke til, at AURA eller af de andre kommercielle selskaber i AURA koncernen må anvende de af kunden oplyste kontaktinformationer til trykt, elektronisk eller telefonisk markedsføring af ARUA og et af de andre kommercielle selskaber i AURA Energi koncernens tjenester og produkter. I tilfælde heraf indsamler og behandler AURA kundens personoplysninger i medfør af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra 1), jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Kunden har til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Dette kan gøres via AURA’s hjemmeside på www.aura.dk/afmeld. Tilbagetrækning af et samtykke påvirker ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger på baggrund af et tidligere meddelt samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis samtykket tilbagetrækkes, har det først virkning fra dette tidspunkt.

Personoplysninger vil kun blive videregivet til tredjemand, herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er indhentet retskendelse om udlevering om de pågældende oplysninger, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, eller såfremt kunden givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen. Som led i opfyldelse af aftalen videregiver eller overlader ARUA i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen personoplysninger til relevante samarbejdspartnere i form af systemleverandører, salgspartnere, analysefirmaer, tekniske underleverandører og myndigheder.

Får AURA kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger AURA for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om som social service. Får AURA kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger AURA for, at politiet underrettes herom.

I de kommercielle forretningsområder i AURA Energi oprettes og håndteres private kunder i et fælles CRM-system. Det gælder således også oprettelse og håndtering af kundes kundeforhold. Det er udelukkende det/de selskaber i AURA Energi-koncernen, hvortil kunden har afgivet et gyldigt samtykke til, der vil kontakte kunden.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer AURA disse i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, personoplysningerne vedrører. For personoplysninger som ikke er omfattet af bogføringsloven, opbevarer AURA disse så længe vi har et formål med behandlingen, dog maksimalt i en periode på 3 år fra aftalens ophør i overensstemmelse med almindelige forældelsesfrister, jf. forældelsesloven § 3, stk. 1.

Dine rettigheder

I medfør af databeskyttelseslovgivningen har kunden en række rettigheder i forhold til AURA’s behandling af personoplysninger. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af disse rettigheder; skal kunden rette henvendelse til kundeservice og/eller persondata@aura.dk.

Efter databeskyttelseslovgivningen har kunden følgenden rettigheder:

 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet
 • Ret til indsigelse
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Klagevejledning

Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig direkte til os eller til Datatilsynet.

 • Direkte til AURA El-handel kundeservice på telefon 87 92 55 44 eller mail el@aura.dk
 • Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, CVR: 11 88 37 29, dt@datatilsynet.dk, tlf.: 33 19 32 00

Cookiepolitik

Hvordan bruger vi cookies, og hvilke cookies sættes på aura.dk

Læs mere om vores cookiepolitik