AURA Delebil - Vilkår & Betingelser

Se de forskellige vilkår og betingelser for AURA Delebil.

Gyldig fra den 3. januar 2022

AURA Delebilsordning - Medlems- og lejebetingelser

1. INDLEDNING

1.1 Disse medlems- og lejebetingelser (”Medlems- og lejebetingelserne”) gælder for medlemskab og leje af delebiler hos AURA El-handel A/S.

1.2 Aftale om indmeldelse og leje af delebiler indgås mellem medlemmet på den ene side (”Medlemmet”) og AURA El-handel A/S, CVR-nr. 25 56 77 14, Smedeskovvej 55, 8464 Galten (”AURA”) på den anden side.

1.3 AURA Delebilsordning er etableret i samarbejde med TADAA! A/S (CVR-nr. 37 14 80 32 (”Serviceprovideren”), der på vegne af AURA leverer support til medlemmer af AURA Delebilsordning.

2. KRAV TIL MEDLEMMET

2.1 Medlemmet skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (kategori B). Ved indmeldelse accepterer Medlemmet betingelserne i denne aftale. Medlemmet er forpligtiget til at opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort samt at tilknytte et gyldigt betalingskort (Visa/Dankort, Visa eller Mastercard), der anvendes til betaling af billeje, jf. pkt. 6. Medlemmet er til enhver tid forpligtet til at sikre, at Medlemmets betalingskortoplysninger er opdaterede, og at der er tilknyttet et gyldigt betalingskort. Opdatering af Medlemmets betalingskortoplysninger sker via Serviceproviderens hjemmeside. Endvidere skal Medlemmet være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med AURA-mobilapp’en.

3. AURA DELEBIL APP

3.1 Leje af delebilen forudsætter, at Medlemmet har downloadet AURA-mobilapp’en, der giver adgang til administration af Medlemmets AURA-konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via AURA-mobilapp’en.

3.2 Brug af AURA-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmet har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. AURA-mobilapp’en forudsætter, at Medlemmets mobiltelefon anvender enten Apple iOS eller Android OS i en version, der understøtter AURA-mobilapp’en. AURA er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af AURA-mobilapp’en, og AURA forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android OS versioner. AURA bestræber sig på at gøre AURA-mobilapp’en tilgængelig i videst muligt omfang. Medlemmet accepterer dog, at AURA-mobilapp’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af AURA-mobilapp’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for AURAs kontrol. AURA er ikke ansvarlig for, at AURA-mobilapp’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

4. INDMELDELSE OG UDMELDELSE

4.1 Medlemskabet løber fra Medlemmets indmeldelse på Serviceproviderens hjemmeside og frem til Medlemmet udmelder sig ved telefonisk henvendelse til Serviceprovideren på tlf. 41 200 700, medmindre andet er skriftlig aftalt. Medlemmet giver ved registreringen AURA tilladelse til at verificere medlemmets indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder AURA sig retten til at afvise registreringen. Dette gælder også, såfremt denne uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet. Udmeldelse kan ske løbende måned til udgangen af samme måned. Medlemmet vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuelle skyldige beløb.

4.2 Medlemmet modtager bekræftelse på indmeldelse og udmeldelse på den af Medlemmet oplyste e-mail adresse.

4.3 AURA er berettiget til at ophæve Medlemmets medlemskab uden varsel ved enhver form for misligholdelse af Medlems- og lejebetingelserne.

4.4 Hvis Medlemmet ikke bruger AURA i 180 sammenhængende dage, er AURA berettiget til at opsige Medlemmets medlemskab med 30 dage varsel.

5. HVAD INKLUDERER MEDLEMSKABET

5.1 Medlemskabet giver Medlemmet ret til at leje delebil til gældende priser gennem bestillingsportalen på Serviceproviderens hjemmeside. Medlemmet vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Medlemmets brug af AURA-mobilapp’en giver adgang til at leje delebiler hos AURA i det område, som medlemskabet er tilknyttet (”Området”).

6. BETALING FOR LEJE AF DELEBIL

6.1 Prisen for leje af delebilen bestemmes ud fra varigheden af lejeperioden i overensstemmelse med AURAs til enhver tid gældende priser.

6.2 Betaling for leje af delebil afregnes 1 time før start af bookingperioden for den fulde lejeperiode, som Medlemmet har booket. Der betales for den fulde lejeperiode, selvom lejen afsluttes inden bookingperiodens udløb. Overstiger den faktiske lejeperiode bookingperioden, betales der for den faktiske lejeperiode, som afregnes ved lejens afslutning. Betaling af leje afregnes pr. påbegyndt ½ time. Alle betalinger gennemføres ved træk på Medlemmets kreditkort. Gældende priser og gebyrer fremgår af AURAs hjemmeside.

6.3 Medlemmet kan vælge at købe en timepakke med forudbetalte timer. Prisen på timepakken afregnes i overensstemmelse med AURAs til enhver tid gældende priser. Timepakken er gyldig i 12 måneder fra købsdatoen, hvorefter ikke forbrugte timer slettes uden varsel. Medlemmet er ikke berettiget til kompensation eller erstatning i tilfælde af sletning af timer ved udløb efter 12 måneder. Såfremt Medlemmet booker eller benytter delebilen ud over de inkluderede timer i timepakken, afregnes lejen til den til enhver tid gældende lejepris pr. påbegyndt ½ time. Medlemmets fortrydelsesret på 14 dage bortfalder, når timepakken aktiveres første gang. 

6.4 Medlemmet er efter lejeperiodens ophør fortsat forpligtet til at have dækning på sit kreditkort, til at dække øvrige omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til AURAs Medlems- og lejebetingelser, herunder dækning af skader, afgifter, erstatning eller gebyrer i øvrigt. Opstår sådanne krav mod Medlemmet, vil AURA kontakte Medlemmet med information herom forinden det skyldige beløb opkræves fra Medlemmets kreditkort.

6.5 Såfremt en opkrævning bliver afvist af Medlemmets kreditkortudsteder, og dette skyldes Medlemmets egne forhold, kan AURA opkræve yderligere betaling af Medlemmet. Har Medlemmet et udestående hos AURA, som ikke er blevet betalt, forbeholder AURA sig retten til at afslutte den eventuelle igangværende tur uden varsel.

6.6 Gældende priser og gebyrer fremgår af AURAs hjemmeside. Ved Medlemmets indmeldelse tildeles Medlemmet en personlig side og en AURA-konto på min.TADAAcar.dk, hvor Medlemmet kan følge betaling af leje og gebyrer. Lejebetaling er forudbetalt og aktiveres først, når betalingen er AURA i hænde. Betaling af gebyrer er bagudbetalt.

6.7 Betaling af leje og gebyrer sker via det registrerede betalingskort og trækkes automatisk. Oplysninger vedrørende betaling af leje og gebyrer fremgår af den månedlige elektroniske udskrift tilsendt Medlemmets oplyste e-mail adresse og af Medlemmets AURA-konto.

6.8 Medlemmet hæfter for samtlige udgifter for anvendelse af delebilen, som er foretaget ved brug af Medlemmets AURA-konto. Dette gælder uanset om delebilen har været anvendt af Medlemmet selv eller af en anden person. Medlemmet er forpligtet til straks at orientere Serviceprovideren, såfremt AURA fejlagtigt har påført Medlemmets AURA-konto omkostninger.

6.6 Betaling sker i danske kroner, og alle priser er inklusiv moms.

6.7 Følgende ydelser er indeholdt i lejebetalingen:

 • Ladning af elbilen på ladestandere i Danmark, der drives af AURAs samarbejdspartner.
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
 • Vejhjælp.

6.8 Medlemmet må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet, ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Medlemmet skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Medlemmets køretur.

6.9 Der er ingen fortrydelsesret i forbindelse med leje af delebilen.

7. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

7.1 Leje af delebil foretages via booking på AURAs hjemmeside eller AURA’s mobilapp.

7.2 I tilfælde hvor AURA vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder AURA sig ret til at afvise Medlemmets brug af delebilen.

7.3 Medlemmet afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte lejeperiode på en parkeringsplads, som er reserveret til AURAs delebiler på den adresse, hvor delebilen har hjemsted (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Medlemmet sig til at parkere delebilen på Delebilspladsen. Medlemmet skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er Medlemmet ansvarlig for, at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.

7.4 Det er Medlemmets ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Medlemmet oplever problemer med at afslutte leje af delebilen, er Medlemmet forpligtet til omgående at meddele Serviceprovideren herom og blive ved delebilen, indtil Serviceprovideren har bekræftet, at leje af delebilen er afsluttet.

8. MEDLEMMETS BEHANDLING AF DELEBILEN

8.1 Medlemmet har lov til at overlade førerretten af delebilen til en anden person. Overlader Medlemmet føreretten af delebilen til en anden person, hæfter Medlemmet for eventuelle skader, bøder, kontrolafgifter m.v., som måtte blive pålagt i forbindelse med brug af delebilen i lejeperioden på samme måde, som hvis Medlemmet selv havde ført delebilen, jf. punkt 8.7. Medlemmet er forpligtet til på anmodning fra AURA, Serviceprovideren eller politiet at oplyse, hvilke personer, der som førere har benyttet delebilen i lejeperioden. Medlemmet må ikke overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre delebilen. Medlemmet er forpligtet til at sørge for almindeligt vedligehold i lejeperioden, og er forpligtet til at tilse, at delebilen til enhver tid er i forsvarlig stand. Hvis Medlemmet er i tvivl om vedligehold, kan spørgsmål stilles til Serviceprovideren.

8.2 Medlemmet er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

8.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

8.4 Medlemmet må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
 • Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
 • Fremleje.
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
 • Køreundervisning.
 • Slæbning af et andet køretøj.

8.5 Medlemmet må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

8.6 I tilfælde af, at ladekortene (E.ON & Clever) til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, pålægges Medlemmet et gebyr i henhold til Prislisten, og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. AURA forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde medlemmet for sådant et misbrug.

8.7 Medlemmet er forpligtet efter anmodning fra AURA at betale alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges køretøjet eller dennes fører i lejeperioden eller som følge af Medlemmets parkering af delebilen. Medlemmet er ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed på anfordring. AURA er berettiget til at betale Medlemmets bøder og afgifter og kræve omkostningerne forbundet hermed dækket af Medlemmet. AURA er endvidere berettiget til at oplyse myndigheder og virksomheder om Medlemmets identitet i forbindelse med overtrædelse af love og regler. Såfremt Medlemmet har overladt førretten af delebilen til en anden person, hæfter Medlemmet ligeledes for alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges føreren i lejeperioden eller som følge af førerens parkering af delebilen. Såfremt AURA har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen som følge af en parkering foretaget af Medlemmet eller en person, som Medlemmet har overladt førretten til, er AURA berettiget til at få sine omkostninger dækket af Medlemmet. AURA er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr hos Medlemmet i henhold til Prislisten for håndtering af parkeringsafgifter, bugsering eller flytning af delebilen som følge heraf.

8.8 Såfremt delebilen anvendes på en måde, der omfattet af reglerne om vanvidskørsel kan bilen beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation. Beslaglægges eller konfiskeres delebilen af politiet eller anden offentlig myndighed som følge af vanvidskørsel eller anden ulovlig kørsel i den lejeperiode, hvor Medlemmet råder over delebilen, er Medlemmet forpligtet til at erstatte AURA det tab, som AURA måtte lide som følge heraf til genanskaffelse af en ny delebil på Medlemmets regning.

9. MEDLEMMETS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEJEPERIODEN

9.1 I den aftalte lejeperiode og frem til delebilen er afleveret på Delebilspladsen på korrekt måde, bærer Medlemmet det fulde ansvar for delebilen og brugen af denne.

9.2 AURA kontrollerer løbende delebilerne for skader og registrerer disse. Medlemmet er ansvarlig for alle skader, som er indtrådt i lejeperioden. Selvrisiko ved skade eller tyveri fremgår af pkt. 11. Selvrisikobeløbet vil blive opkrævet hos Medlemmet, såfremt der opstår skade eller tyveri i lejeperioden.

9.3 I tilfælde af, at skade er opstået ved forsæt eller grov uagtsomhed, kan Medlemmet blive forpligtet til at dække skaden i sin helhed. Det samme gælder for skader, som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.

9.4 Medlemmet er forpligtet til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler før kørslen påbegyndes. Medlemmet taber sin ret til at gøre mangler gældende, hvis Medlemmet ikke giver Serviceprovideren besked inden rimelig tid efter, at Medlemmet har eller burde have opdaget skaden eller manglen ved bilen.

10. MEDLEMMETS PLIGTER VED SKADER

10.1 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Medlemmet meldes omgående til Serviceprovideren.

10.2 Ved ulykke eller havari skal Serviceprovideren kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Medlemmet skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Ved mangelfuld udfyldelse påføres et gebyr. Se gældende priser og gebyr på AURAs hjemmeside. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til Serviceprovideren.

10.3 Hvis Medlemmet ikke overholder sine forpligtelser i forbindelse med skade, er Medlemmet ansvarlig for meromkostningerne, som påløber i forbindelse med den indtrufne skade, og som kan tilbageføres til forsømmelsen.

11. FORSIKRINGSVILKÅR

11.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:

 • Forsikringen gælder for Medlemmet, eller den som Medlemmet har overladt førerretten af delebilen til, jf. pkt. 8.1.
 • For at forsikringen skal gælde, skal føreren af delebilen være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (kategori B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark.
 • Selvrisiko ved skade er DKK 3.000.

12. ANNULLATION AF LEJE

12.1 Medlemmet kan uden beregning annullere eller ændre en booking af en delebil indtil 6 timer inden lejeperiodens begyndelse.

12.2 Annulleres eller ændres en booking senere end 6 timer inden lejeperiodens begyndelse, opkræves gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Annulleres en booking som følge af, at delebilen ikke er til rådighed ved lejeperiodens begyndelse opkræves dog intet gebyr.

12.3 Medlemmet kan ikke annullere eller ændre en booking efter lejeperiodens begyndelse.

12.4 Pkt. 12.2 og 12.3 finder ikke anvendelse, såfremt et Medlem annullerer en booking som følge af, at et andet Medlem ikke har tilbageleveret delebilen rettidigt.

12.5 Annullation skal ske på AURAs hjemmeside eller i AURA-app’en.

13. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

13.1 Medlemmet er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

14. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

14.1 Det er Medlemmets ansvar, at bilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for bilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Medlemmet at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at bilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Medlemmet kontakte Serviceprovideren. AURA forbeholder sig ret til at pålægge Medlemmet at dække AURAs udgifter i forbindelse med bugsering tilbage til Delebilspladsen eller ladestation, i det omfang bugsering ikke er omfattet af AURAs vejhjælpsabonnement.

15. MEDLEMSSERVICE

15.1 Ved spørgsmål om medlemsleje af delebil, tekniske problemer eller klager og reklamation vedrørende AURA eller betalinger, skal disse rettes til Serviceprovideren på e-mail til info@tadaacar.dk.

16. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

16.1 Medlemmet skal straks give meddelelse til Serviceprovideren om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for medlemskabet og lejeperioden til AURA.

16.2 Serviceprovideren og AURA registrerer, opbevarer og behandler Medlemmets personoplysninger i overensstemmelse med AURAs Persondatapolitik, som beskriver Medlemmets rettigheder og AURAs ansvar i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af medlemsskabet og leje og brug af delebiler. AURAs Persondatapolitik kan ses nedenfor.

17. AURAS ERSTATNINGSANSVAR

17.1 AURA forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Medlemmet og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Medlemmet ikke kan benytte delebilen i lejeperioden, kan AURA imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.

AURA er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.


18. LOVVALG OG VÆRNETING

18.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

18.2 Eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

19. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

19.1 Nærværende Medlems- og lejebetingelser er gældende fra den 3. januar 2022.

19.2 AURA er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Medlems- og lejebetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via AURAs hjemmeside. Såfremt et Medlem ikke kan acceptere en ændring af Medlems- og lejebetingelserne, er Medlemmet berettiget til at opsige abonnementet uden varsel, hvorefter AURA vil refundere Medlemmet en forholdsmæssig andel af forudbetalt abonnement.

Gyldig fra januar 2021

AURA - Persondatapolitik

1. Indledning

For at AURA E-mobility A/S (”AURA”) kan give dig adgang til benytte AURAs services som er etableret i samarbejde med TADAA! A/S (CVR-nr. 37 14 80 32 (”Serviceprovideren”), der på vegne af AURA leverer support til medlemmer af AURA Delebilsordning, er der vigtige personoplysninger, som AURA har behov for at indsamle og behandle.

Det er vigtigt for AURA, at dine personlige oplysninger opbevares og behandles sikkert og lovligt. Derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”), der beskriver hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du opfordres til at læse persondatapolitikken grundigt igennem, og du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst og accepteret persondatapolitikken, når du tilmelder dig AURAs services igennem AURA Delebil mobilapp (”Applikationen”), via Serviceproviderens hjemmeside (”Hjemmesiden”). ”Du” er den person, der er medlem af AURAs Delebilsordning.

AURAs delebiler (”Delebilen”) er enten udstyret med Renaults R.Access eller Invers’ Cloudboxx (”Enheden”), som er producenter bag de enheder (hardware), der opsamler og sender data fra bilen til AURA og bruges i Applikationen.

Persondatapolitikken er gældende fra januar 2021. Ved ændringer i Persondatapolitikken vil du blive orienteret via din e-mail og/eller andre valgte digitale kontaktpunkter samt i forbindelse med booking på Applikationen eller Hjemmesiden, og du vil samtidig blive bedt om at acceptere de ændrede vilkår. Indsamling og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.


2. Kontaktoplysninger på dataansvarlig

AURA E-Mobility A/S
CVR-nr. 41881577
Skanderborgvej 180
8260 Viby J
E-mail: e-mobility@aura.dk

 

3. Kontaktoplysninger på Serviceprovider/databehandler

TADAA A/S
CVR-nr. 37 14 80 32
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens
E-mail: info@tadaacar.dk.

 

4. Registrering af oplysninger

4.1 Stamoplysninger
Når du tilmelder dig AURA’ services, registreres der følgende stamoplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 •  E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Tilmeldte område
 • Fotokopi af kørekort
 • Brugernavn
 • Evt. referent i tilfælde af anbefaling fra et andet medlem
 • Afdeling (kun ved erhvervsmedlemmer)
 • Ticket Id til kortoplysninger hos DIBS betalingssystem


Du opfordres til at kontrollere, at alle registrerede stamoplysninger er korrekte samt til at opdatere dem, når det er aktuelt. Du kan opdatere dine stamoplysninger, når du logger på din profil på Hjemmesiden. Hvis AURA bliver opmærksom på, at oplysninger om dig er forkerte eller vildledende, er AURA berettiget og forpligtet til at rette eller slette oplysningerne, så behandlingen sker på et korrekt grundlag.

4.2 Data fra Delebilen og forbrugsdata

Enheden, der er installeret i Delebilen samt Applikationen, sørger for, at der løbende indsamles følgende data:

 • Delebilens position (GPS)
 • Delebilens kilometerstand
 • Delebilens batteriniveau
 • Tekniske data fra Delebilen (informationer om fejl, status på systemer samt målinger på driftssystemer)
 • Forbrugsdata vedrørende booking og brug af Delebilen


5. Brug af oplysninger

5.1 Generelt
Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur etablerer kommunikation mellem dig, Delebilen og AURAs intelligente bookingsystem. For at du kan bruge Applikationen og AURAs services, er det nødvendigt, at dine oplysninger registreres og behandles af AURA, og at enkelte af dine oplysninger deles med AURAs samarbejdspartnere.
Uden disse oplysninger og mulighed for behandling og udveksling af oplysningerne, vil AURA ikke kunne håndtere og administrere AURAs delebilsordning.


5.2 Brug af stamoplysninger
I forbindelse med brug af Applikationen registrerer vi en række stamoplysninger om dig jf. punkt 3.1. Oplysningerne anvendes til at administrere abonnementet, bestillinger og betalinger.


5.3 Brug af data fra Delebilen og forbrugsdata

 • Bilens position - Formål: Opsamles løbende under kørsel for at kunne sende hjælp til bilens position i tilfælde af uheld og vise bilbrugeren information om bilens position samt kørte ture. De øvrige samarbejdspartnere har ikke adgang til bilens position. Bilens position overdrages til Renault Care eller Falck Assistance A/S i tilfælde af, at en skade eller uheld. Disse videregiver ligeledes visse informationer til myndighederne, hvis der er sket personskade i forbindelse med et uheld.

 • Kilometerstand - Formål: Opsamles ved booking start og slut med henblik på at måle hvor meget bilen har kørt samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

 • Batteriniveau - Formål: Opsamles ved afslutning af booking og ved forespørgsler med henblik på at måle, hvor meget bilen har forbrugt af strøm samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

 • Tekniske data - Formål: Data fra bilens egne computer-systemer, som viser bilens tilstand i realtid og ved forespørgsler. Signalerne kan opdeles i tre typer: Fejl-meddelelser, tilstand af bilens bruger-systemer (fx ”er bilen låst”) samt driftsparametre i form målinger. Alle signaler opsamles løbende i bilen, hvoraf de fleste sendes til AURA med faste intervaller. De tekniske parametre opsamles for at give AURA information om bilens tilstand samt til brug for analyse og optimering af delebilsordningen på baggrund af teknisk information fra bilen.

 • Forbrugsdata – Formål: Opsamles og behandles for at AURA kan overholde kontraktlige forpligtelser over for dig i forbindelse med afregning af abonnement og forbrug.

 

6. Videregivelse af oplysninger

AURA samarbejder med andre virksomheder for at kunne give dig den bedste service og den bedste funktionalitet.
AURA videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for AURA, bortset fra følgende tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for AURA, hvis vi har dit samtykke. Dette sker alene, hvis vi har modtaget samtykke til videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere, herunder Serviceprovideren, eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for AURA, såfremt adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne efter AURAs saglige vurdering er nødvendig for at:
  • AURA kan levere de serviceydelser, som AURA i henhold til de til enhver tid gældende aftalevilkår skal levere til dig som medlem.
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve de til enhver tid gældende aftalevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser af aftalevilkår eller lovovertrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Af juridiske årsager udveksler AURA visse personoplysninger med følgende faste samarbejdspartnere: TADAA! A/S, Insero A/S, Renault Care, herunder Falck Assistance A/S, DIBS betalingsløsning, Renaults R.Access, Invers’ Cloudboxx, forsikringsselskaber, hvor AURA har tegnet forsikringer.

AURA kan i øvrigt dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og samarbejdspartnere. AURA kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores medlemmernes anvendelse og forbrug af AURAs delebilsordning er.

 

7. Indsigt og berigtigelse

Du har på ethvert tidspunkt ret til at rette henvendelse til AURA for at få oplyst, hvilke personoplysninger vedrørende dig, der behandles, ligesom du har ret til at få adgang til de pågældende oplysninger. Du har endvidere ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af AURA uden unødig forsinkelse.

 

8. Sletning af oplysninger

AURA er forpligtet til at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. AURA opbevarer dog altid personoplysninger i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.


9. Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med AURAs behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan AURA behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til AURAs persondataansvarlige.

AURA kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier). Endvidere kan AURA afvise anmodninger om sletning af personoplysninger, såfremt AURA af juridiske årsager er berettiget eller forpligtet til at undlade at slette oplysningerne.

Hvis AURA kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. AURA bestræber sig på at vedligeholde tjenesterne på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når AURA sletter dine personoplysninger fra tjenesterne, er det derfor muligt, at AURA ikke altid kan slette tilhørende kopier fra arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra AURAs sikkerhedskopisystemer.

 

10. Sikkerhed

Applikationen og den bagvedliggende cloud-infrastruktur er udviklet til at have et højt sikkerhedsniveau med fokus på beskyttelse af data. AURA tilser, at der etableres fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, mistes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen om behandling af personoplysninger. Således foregår transmission af data fra din bil via en krypteret sikker forbindelse og serverne, hvor data befinder sig, er beskyttet med sikkerhedsforanstaltninger. Endeligt administreres adgang til data ud fra et nødvendighedsprincip. Det betyder, at kun få særligt betroede personer har adgang til data. Dette gælder såvel hos AURA som hos samarbejdspartnere og AURAs databehandlere. Som eksempel på implementering af nødvendighedsprincippet kan nævnes, at det kun er i forbindelse med en kollisionssituation, hvor der kan være tilskadekomne, at din bils position vil være tilgængelig for Falck Assistance A/S samt i relevante tilfælde myndighederne, så de kan sende hjælp.


11. Klageadgang

Du har mulighed for at få behandlet en klage vedrørende indsamling og behandling af persondata ved at henvende dig til AURA A/S via e-mail: info@tadaacar.dk. Du har også mulighed for at indbringe klagen til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/.

Gyldig fra den 01. november 2021

AURA - Brugerbetingelser

AURA Delebilsordning - brugerbetingelser

 1. INDLEDNING

1.1 AURA El-handel A/S, CVR-nr. 25 56 77 14 (”AURA”) har indgået en samarbejdsaftale med din arbejdsplads (”Arbejdspladsen”) om at stille et antal AURA delebiler til rådighed for Arbejdspladsens medarbejdere (”Brugere”).

Disse brugerbetingelser (”Brugerbetingelserne”) finder anvendelse for Brugernes brug af AURAs delebiler under ovennævnte aftale mellem AURA og Arbejdspladsen. Brugerbetingelserne skal accepteres ved Brugerens oprettelse af en brugerprofil.

Overtrædelse af Brugerbetingelserne kan være misligholdelse af samarbejdsaftalen mellem AURA og Arbejdspladsen.

AURAs delerbiler leveres i samarbejde med TADAA! A/S (CVR-nr. 37 14 80 32 (”Serviceprovideren”), der på vegne af AURA leverer support til Brugerne af AURAs delebiler.

 1. KRAV TIL BRUGEREN

2.1 Brugeren skal være over 18 år og have et kørekort, der er gyldigt i Danmark (klasse B). Ved oprettelse af brugerprofil, skal Brugeren acceptere disse brugerbetingelser og opgive korrekte oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail, billede af kørekort. Endvidere skal Brugeren være indehaver af en smartphone, der er kompatibel med AURA Delebil app’en.

 1. AURA DELEBIL APP

3.1 Brug af delebilen forudsætter, at Brugeren har downloadet AURA Delebil app’en, der giver adgang til administration af Brugerens AURA konto og til selve brugen af delebilen, idet delebilen låses op via AURA Delebil app’en.

Brug af AURA Delebil app’en forudsætter, at Brugeren har en kompatibel mobiltelefon og internetadgang. AURA Delebil app’en forudsætter, at Brugerens mobiltelefon anvender enten Apple iOS eller Android OS i en version, der understøtter AURA Delebil app’en. AURA er til enhver tid berettiget til at foretage opdateringer af AURA Delebil app’en, og AURA forbeholder sig ret til at stoppe support af ældre versioner af Apple iOS og Android iOS versioner. AURA bestræber sig på at gøre AURA Delebil app’en tilgængelig i videst muligt omfang. Brugeren accepterer dog, at AURA Delebil app’en leveres via internet og mobile netværk, og at kvaliteten og tilgængeligheden af AURA Delebil app’en derfor kan blive påvirket af faktorer, som er uden for AURAs kontrol. AURA er ikke ansvarlig for, at AURA Delebil app’en understøttes af alle enheder med Apple iOS samt Android OS.

 1. OPRETTELSE OG NEDLÆGGELSE AF BRUGERPROFIL

4.1 Brugeren er registreret med en brugerprofil fra det tidspunkt, oprettelsen foretages på Serviceproviderens hjemmeside og så længe, at Arbejdspladsen har en samarbejdsaftale med AURA om brug af AURA delebiler. Hvis Brugerens ansættelse ophører hos Arbejdspladsen, nedlægges brugerprofilen hos AURA Delebil øjeblikkeligt fra fratrædelsesdatoen.

Brugeren giver ved oprettelsen AURA tilladelse til at verificere Brugerens indtastede personoplysninger igennem CPR-registeret. Såfremt der er uoverensstemmelse, forbeholder AURA sig retten til at afvise brugeroprettelsen. Dette gælder også, såfremt der opstår uoverensstemmelse efter brugeroprettelsen. 

4.2 Brugeren modtager bekræftelse på oprettelse og nedlæggelse af brugerprofil på den af Brugerens oplyste e-mailadresse.

4.3 AURA er berettiget til at nedlægge Brugerprofilen uden varsel ved enhver form for misligholdelse af Brugerbetingelserne.

 1. HVAD INKLUDERER BRUGERPROFILEN

5.1 Brugerprofilen giver Brugeren ret til at bruge eldelebil uden afregning i tidsrummet kl. 8-16 i hverdagene på Arbejdspladsens lokationer med delebiler (som defineret i Samarbejdsaftalen). Brugeren vil få egen brugerprofil og en personlig kode, som via Brugerens brug af AURA Delebil app’en giver adgang til at bruge de delebiler, der er tilknyttet Arbejdspladsen.

I tidsrummet kl. 16.00-8.00 i hverdagene og hele døgnet lørdag og søndag står bilen til rådighed for øvrige AURA Delebil abonnementer. Ønsker Arbejdspladsens medarbejdere at bruge bilen mod betaling i disse tidsrum, kræver det, at Brugeren opretter sig på ny med privat mail og betalingskort (et medlemskab) via https://min.tadaacar.dk/#/register/account/.  Det tildelte medarbejderlink fra Arbejdspladsen må udelukkende benyttes af Arbejdspladsens medarbejdere til arbejdsrelateret kørsel i hverdage mellem kl. 8 og 16.

5.2 Brugerbetingelserne omfatter følgende ydelser:

 • Ladning af elbilen på ladestandere i Danmark, der drives af AURAs samarbejdspartnere.
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i pkt. 11 nedenfor.
 • Vejhjælp.

5.3 Brugeren må ikke anvende delebilen, hvis den er skadet og ikke er i forskriftsmæssig stand, eller hvis der opleves tekniske problemer med delebilen. Brugeren skal sikre sig, at delebilen er opladet med tilstrækkelig strøm på batteriet til Brugerens køretur.

 1. AFHENTNING OG AFLEVERING AF DELEBIL

6.1 Brug af delebil foretages via booking på AURA’s Delebil app eller Hjemmesiden.

6.2 I tilfælde hvor AURA vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af delebilen, forbeholder AURA sig ret til at afvise Brugerens brug af delebilen.

6.3 Brugeren afhenter og afleverer delebilen inden for den valgte bookingperiode på en parkeringsplads i området som er reserveret til AURAs delebiler på den adresse, hvor delebilen har hjemsted (”Delebilspladsen”). Ved aflevering forpligter Brugeren sig til at parkere delebilen på Delebilspladsen. Brugeren skal sætte delebilen til opladning med tilhørende ladekabel, når den afleveres. Er bilens tilhørende ladekabel ikke anvendt til ladning (områder med ladestander med fast kabel), er Brugeren ansvarlig for, at tilhørende ladekabel er korrekt placeret i bagagerummet i delebilen.

6.4 Det er Brugerens ansvar at sikre, at bookingperioden afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Brugeren oplever problemer med at afslutte booking af delebilen, er Brugeren forpligtet til omgående at meddele Serviceprovideren herom og blive ved delebilen, indtil Serviceprovideren har oplyst om det videre forløb.

 1. BRUGERENS BEHANDLING AF DELEBILEN

7.1 Det er kun Brugeren, der må køre delebilen og må ikke overlade førerretten til andre.

7.2 Brugeren er forpligtet til at behandle delebilen ansvarligt og fornuftigt. Delebilen skal leveres tilbage i samme stand som ved afhentning.

7.3 Rygning og dyr er ikke tilladt i delebilen.

7.4 Brugeren må ikke benytte delebilen til:

 • Kørsel uden for offentlig vej eller område lukket for almindelig færdsel.
 • Befordring af passagerer eller varer mod vederlag, bortset fra almindelig samkørsel, hvor kørselsudgifter deles.
 • Fremleje.
 • Konkurrence, fartprøver eller anden form for testkørsel.
 • Køreundervisning.
 • Slæbning af et andet køretøj.

7.5 Brugeren må ikke benytte delebilen i ulovligt øjemed eller på ulovlig måde, herunder:

 • Kørsel under påvirkning af alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Fragt af flere passagerer eller tungere last end bilen er registreret til.
 • På anden måde at bruge delebilen i strid med færdselsreglerne eller straffelovgivningen.

7.6 I tilfælde af, at ladekortene til delebilen misbruges til at lade andet end delebilen, nedlægges brugerprofilen med det samme. AURA forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug.

7.7 Brugeren er forpligtet efter anmodning fra AURA at betale alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges køretøjet eller dennes fører i lejeperioden eller som følge af Brugerens parkering af delebilen. Brugeren er ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed på anfordring. AURA er berettiget til at betale Brugerens bøder og afgifter og kræve omkostningerne forbundet hermed dækket af Brugeren. AURA er endvidere berettiget til at oplyse myndigheder og virksomheder om Brugerens identitet i forbindelse med overtrædelse af love og regler. Såfremt Brugeren har overladt førretten af delebilen til en anden person, hæfter Brugeren ligeledes for alle bøder, parkeringsafgifter, kontrolafgifter, inkasso- og retsomkostninger som pålægges føreren i lejeperioden eller som følge af førerens parkering af delebilen. Såfremt AURA har været nødsaget til at bugsere eller flytte delebilen som følge af en parkering foretaget af Brugeren eller en person, som Brugeren har overladt førretten til, er AURA berettiget til at få sine omkostninger dækket af Brugeren. AURA er endvidere berettiget til at opkræve et gebyr hos Brugeren i henhold til Prislisten for håndtering af parkeringsafgifter, bugsering eller flytning af delebilen som følge heraf.

7.8 Såfremt delebilen anvendes på en måde, der omfattet af reglerne om vanvidskørsel kan bilen beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation. Beslaglægges eller konfiskeres delebilen af politiet eller anden offentlig myndighed som følge af vanvidskørsel eller anden ulovlig kørsel i den lejeperiode, hvor Brugeren råder over delebilen, er Brugeren forpligtet til at erstatte AURA det tab, som AURA måtte lide som følge heraf til genanskaffelse af en ny delebil på Brugerens regning.

 1. BRUGERENS FORPLIGTELSER VED SKADER

8.1 Brugeren er forpligtet til, i det omfang det er muligt, at undersøge bilen for synlige skader eller mangler, før kørslen påbegyndes

8.2 Alle skader, tekniske fejl eller uheld skal af Brugeren meldes omgående til Serviceprovideren.

8.3 Ved ulykke eller havari skal Serviceprovideren kontaktes omgående. Ved tyveri, brand, hærværk og skade på person eller dyr, skal forholdet endvidere altid meldes til politiet. Brugeren skal altid udfylde fuldstændig skadesanmeldelse. Udfyldt skadesanmeldelse skal omgående indleveres til Serviceprovideren.

 1. FORSIKRINGSVILKÅR

  9.1 Følgende vilkår gælder for forsikringen:
 • Forsikringen gælder for Brugeren.
 • For at forsikringen skal gælde, skal føreren være minimum 18 år og besidde et gyldigt kørekort (klasse B).
 • Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på person og ting, som delebilen forårsager.
 • Forsikringen er gyldig i Danmark, Sverige og Tyskland.
 1. ANNULLATION AF BOOKING

10.1 Medlemmet kan ikke annullere eller ændre en booking efter lejeperiodens begyndelse.

10.2 Annullation skal ske på i AURA Delebil app’en eller på Hjemmesiden.

 1. FOR SEN TILBAGELEVERING

11.1 Hvis Brugeren i tidsrummet kl.8-16 i hverdagene leverer delebilen tilbage til Delebilspladsen senere end det i bookingen aftalte tidspunkt, og delebilen som følge heraf ikke er til rådighed for en anden Bruger på Arbejdspladsen, der har booket delebilen, er det Brugerens ansvar at meddele dette til det Serviceprovideren, der oplyser efterfølgende brugers telefonnummer, og de to brugere finder i fællesskab en løsning på forsinkelsen.

11.2 Såfremt delebilen afleveres for sent efter kl. 16.00 i hverdagene, skal Serviceproviderenden omgående kontaktes. Her får den forsinkede bruger oplyst den efterfølgende brugers telefonnummer via AURA Delebil app’en, så den efterfølgende bruger kan blive kontaktet om forsinkelsen samt oplyst om omfanget af forsinkelsen.

11.3 Brugeren giver tilladelse til, at Serviceprovideren må videregive Brugerens telefonnummer til den forsinkede bruger med henblik på at blive kontaktet om en eventuel forsinkelse.

 1. KORREKT TILSLUTNING AF LADEKABEL VED TILBAGELEVERING

12.1 Brugeren er forpligtet til at sikre sig, at ladekablet er korrekt tilsluttet til ladestanderen ved tilbagelevering af delebilen. Korrekt tilslutning er beskrevet i bilens manual.

 1. BILEN KØRER TØR FOR STRØM

13.1 Det er Brugerens ansvar, at delebilen ikke kører tør for strøm. Delebilerne er udstyret med en vejledende måler, der viser den estimerede rækkevidde for delebilen inden batteriet løber tør. Det påhviler Brugeren at sikre sig, at delebilen kan køre til nærmeste mulighed for opladning. Skulle det mod forventning ske, at delebilen kører tør for strøm uden at kunne nå frem til en lademulighed, skal Brugeren omgående kontakte Serviceprovideren.

 1. SUPPORT

14.1 Ved spørgsmål om brugen af delebil eller tekniske problemer, skal disse rettes til Serviceprovideren på e-mail til info@tadaacar.dk.

 1. REGISTRERINGER OG ÆNDRINGER AF BRUGEROPLYSNINGER

15.1 Brugeren skal straks give meddelelse til Serviceprovideren om ændring af telefonnummer og andre forhold af betydning for Brugerprofilen.

15.2 Serviceprovideren og AURA registrerer, opbevarer og behandler Brugerens personoplysninger i overenstemmelse med AURAs persondatapolitik, som beskriver Brugerens rettigheder og AURAs ansvar i forhold til indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med administration af Brugerprofilen og brug af delebiler. AURAs til en hver tid gældende persondatapolitik kan ses under ”Hjælp” i app’en.

 1. AURAS ERSTATNINGSANSVAR

16.1 AURA forsøger i videst muligt omfang at sikre, at delebilerne er fuldt tilgængelige for Brugeren og uden fejl og mangler. Såfremt der mod forventning opstår fejl og mangler ved delebilerne, der gør, at Brugeren ikke kan benytte delebilen i bookingperioden, kan AURA imidlertid ikke gøres ansvarlig herfor.
AURA er under ingen omstændigheder ansvarlig for Brugernes indirekte tab.

 1. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

17.1 Nærværende Brugerbetingelser er gældende fra den 1. november 2021.

AURA er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Brugerbetingelserne. Meddelelse om ændringer sker pr. e-mail og via hjemmesiden. Såfremt en Bruger ikke kan acceptere en ændring af Brugerbetingelserne, er Brugeren berettiget til at få nedlagt brugerprofilen.